Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI „DAWIX”

  • &1 Przedmiot umowy

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lub dzierżawcą samochodu marki opisanym w umowie najmu zwanym w dalszej części regulaminu pojazdem.

2. Wynajmujący oświadcza, iż pojazd jest wolny od wad prawnych, w pełni sprawny, nieuszkodzony (brak na nim widocznych gołym okiem uszkodzeń) jak również wyposażony w pełni wyposażoną apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę ostrzegawczą, koło zapasowe, klucz do kół i lewarek.

3. Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca bierze w najem wyżej wymieniony pojazd w pełni ubezpieczony na warunkach i na okres określony w „umowie najmu”. Przekazanie pojazdu nastąpi poprzez podpisanie przez strony umowy najmu samochodu i protokołu przyjęcia.

4. Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW ważne na terytorium RP oraz krajów Unii Europejskiej, do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu zgodnie z zapisami umowy. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują samochód za zgoda wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów samochodu. Wyjazd poza granice RP jest możliwy po uzyskaniu akceptacji wynajmującego oraz po wykupieniu przez najemcę na własny koszt dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium każdego państwa, w którym samochód będzie użytkowany.

5.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie samochodu poza granicami RP. W przypadku próby wyjazdu poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotnej kwoty najmu.

6. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu przekazania jako swoje uwagi. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych „Umowie najmu”.

7. Od chwili przekazania pojazdu Najemca jest za niego w pełni odpowiedzialny.
8. Wynajmujący może odmówić wynajmu bez podania przyczyny.

  • 2 Zasady najmu

1. Samochód zostaje przekazany przez Wynajmującego Najemcy w siedzibie firmy, tam też powinien być zwrócony po zakończeniu okresy najmu.

2. Najemca przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. Zobowiązuje się przy tym, iż będzie eksploatował pojazd zgodnie z w/w instrukcją oraz z zasadami „prawo o ruchu drogowym” oraz prawem polskim.

3. Zabrania się wwożenia lub wyjeżdżania pojazdu na terytorium krajów: Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Mołdawii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni, Hercegowiny a także wszelkich krajów poza europejskich.

4.Zabrania się poruszania pojazdu w pasie przygranicznym o szerokości 50 km od granicy z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą pod rygorem unieruchomienia pojazdu i powiadomienia policji i innych organów ścigania.

5. Najemca nie ma prawa rozporządzać pojazdem ani ustanawiać na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich w tym przekazywać pojazdu osobom trzecim. Jedynie osoby wskazane w „Umowie najmu” są upoważnione przez Wynajmującego do eksploatacji pojazdu.

6. Wynajmujący kategorycznie zabrania w pojeździe palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków a Najemca ten fakt bez zastrzeżeń akceptuje.

7. Najemca jest zobowiązany na swój koszt utrzymywać samochód w stanie czystym i schludnym zarówno w środku jak i na zewnątrz, taki też zwrócić Wynajmującemu po zakończeniu okresu najmu.

Najemcy zabrania się:

Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości.

Brania udziału samochodem w zawodach lub wyścigach oraz treningach do tych jazd.

Przeznaczania jako pojazdu do nauki jazdy.

Używania samochodu do jazdy po drogach i terenach nieutwardzonych.

Wwożenia lub wywożenia poza polski obszar celny dób zabronionych przepisami celnymi (np. papierosy, narkotyki, broń, chronione zwierzęta i przedmioty z nich wykonane).

Wykonywania przeróbek i zmian niezgodnych z określoną specyfikacją producenta samochodu.

Użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Warunki używania samochodu.

Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód.

Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu:

– do przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy.

– do przewożenia większej liczby pasażerów lub rzeczy w formie podnajmu.

– do uruchamiania popychania lub holowania innych pojazdów.

– do przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu.

  • 3 Zdarzenia losowe

1. W przypadku wypadku lub kolizji Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu. Ponadto w przypadku, gdy wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osobą trzecią Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych danych sprawcy.

2. Najemca bezwzględnie i w żadnym przypadku nie może akceptować roszczeń wobec osób trzecich. Najemca nie może przyznawać się do winy chyba, ze to orzeknie policja wezwana na miejsce zdarzenia.

3. W przypadku kradzieży pojazdu, włamania do niego Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu.

4. W przypadku zgubienia kluczy lub dokumentów a także kradzieży tablic/y rejestracyjnych Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu.

5. Najemca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian ani napraw w pojeździe ani we własnym zakresie ani też zlecać takich prac.

6. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym paragrafie, bądź związanego z inną szkodą na pojeździe Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w sprawach z tym związanych w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach sądowych.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w samochodzie.

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności zarówno wobec Najemcy jak i osób trzecich w związku z zaistnieniem wypadku lub kolizji. Wszelka odpowiedzialność (w tym cywilna) spoczywa na Najemcy.

  • 4 Czas najmu

1. Wynajmujący daje w najem pojazd Najemcy na czas określony.

2. Jednostką rozliczeniowa dla potrzeb umowy jest okres 24 godzin zwany dalej doba najmu stanowiący minimalny okres, na jaki może być zawarta umowa. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie wydania pojazdu w danym dniu kalendarzowym i trwa do upływu takiej samej godziny następnego dnia kalendarzowego.

3. W przypadku zwrócenia pojazdu przed terminem końca okresu najmu Wynajmujący zachowa opłacony przez Najemcę czynsz a Najemca wyraża na to zgodę.

4. W przypadku nie zwrócenia pojazdu przez Najemcę w terminie 24 godz. po czasie wynajmu ustalonym w umowie, Wynajmujący podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem, powiadomi Policję oraz inne organy ścigania o fakcie kradzieży, wszelkie konsekwencje i koszty z tego wynikające poniesie Najemca. Niezależnie od tego Najemca zapłaci wynajmującemu karę za przekroczenie terminu najmu zgodnie z §6.

5. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności bądź, gdy zdaniem Wynajmującego istnieją poważne wątpliwości, co do prawidłowego, zgodnego z niniejszym regulaminem użytkowania pojazdu może on wezwać Najemcę do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Najemca zobowiązany jest niezwłocznie pojazd zwrócić.

  • 5 Płatności

1. Strony ustalają stałą stawkę najmu określoną w „Umowie najmu”.

2. Wszelkie opłaty podane są w PLN i są to kwoty netto Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego w momencie wydania samochodu . Samochód musi zostać zwrócony, z co najmniej taką samą ilością paliwa z jaką został wydany.

3. Podatek VAT będzie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Najemca jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty najmy z góry przed rozpoczęciem najmu.

5. Niezależnie od w/w kwoty najmu, przed rozpoczęciem najmu Najemca jest zobowiązany wpłacić na rzecz Wynajmującego kaucję określoną ?Umowie Najmu?. Kaucja ta służyć będzie zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, który upoważnia Wynajmującego do ewentualnych potrąceń z kaucji zgodnie z § 6. Niniejsza kaucja zostanie rozliczona po zakończeniu „Umowy najmu” i zwrocie pojazdu Wynajmującemu.

  • 6 Odpowiedzialność, kary umowne

1. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń w stosunku do Najemcy a w szczególności:
– w przypadku zwrotu pojazdu po terminie bez powiadomienia wynajmującego za każdą rozpoczętą godzinę zostanie naliczona karna opłata dodatkowa w wysokości 20 zł netto + 23% VAT, gdy spóźnienie w zwrocie pojazdu przekroczy jedną pełną dobę Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500zł + VAT za każdy dzień opóźnienia.

– w przypadku zabrudzenia wnętrza samochodu wskutek nieprzestrzegania §2 Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł + VAT ;

– W przypadku zwrotu nie umytego pojazdu Najemca zostaje obciążony karą umowną w wysokości 40zł + 23%VAT;

– udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji za straty wynikłe z jego zaniedbania: uszkodzenia szyb, awarie ogumienia (z wyjątkiem wad fabrycznych), uszkodzenia tapicerki, przypalenia foteli, przypalenia plastików, wgniecenia i zarysowania elementów karoserii i połamanych plastików;

– W przypadku zwrotu samochodu z mniejszą ilością paliwa wynajmujący obciąży najemcę kosztem brakującego paliwa przy zastosowaniu stawki za 1 litr liczony według stawek cen paliwa obowiązujących w dniu zwrotu samochodu na stacji benzynowej zlokalizowanej najbliżej siedziby firmy;

2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu kary umownej w wysokości udziału własnego, która będzie potrącona z kaucji pobranej przy zawieraniu umowy bądź w gotówce. W przypadku utraty kluczyków, dokumentów samochodu, tablicy rejestracyjnej itd. Najemca zapłaci wszelkie opłaty wskazane w umowie lub wymienione w aktualnych taryfach.

Najemca zostanie obciążony kara umowna w wysokości:

– 500 zł za zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego auta lub przyczepy;

– 500 zł za zgubienie lub zniszczenie jednej sztuki tablicy rejestracyjnej auta lub przyczepy;

– 100zł – 1000 zł za zgubienie lub zniszczenie kluczyka od auta;

– 200 zł za zniszczenie naklejki rejestracyjnej na szybie.

Za utratę gwarancji na pojazd z winy najemcy lub osoby upoważnionej przez najemcę do prowadzenia auta lub dysponowania autem 20 000 PLN + VAT.

3. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń lub braków w stosunku do umowy najmu zgodnie z §1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty usunięcia tych szkód. W tym celu Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję, nie zwalnia to Najemcy z pokrycia kosztów napraw w wysokości przekraczającej zatrzymaną kaucję.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w/na pojeździe, jeżeli:
– wartość szkody nie przekracza 500 zł (pięćset złotych);

– szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy;

– szkoda powstała wskutek winy umyślnej Najemcy;

– szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z instrukcją obsługi pojazdu, o której mowa w §2 punkt 2 niniejszego regulaminu;

– szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym „prawo o ruchu drogowym” i innymi postanowieniami prawa polskiego;

– szkoda powstała wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

– szkoda powstała w wyniku wypadku/ kolizji a Najemca zbiegł z miejsca zdarzenia;

– szkoda powstała w wyniku kolizji bądź wypadku a Najemca nie wezwał Policji na miejsce zdarzenia i nie może przedstawić Wynajmującemu protokołu policyjnego sporządzonego na okoliczność zdarzenia;

– szkoda powstała w wyniku kolizji bądź wypadku z winy osoby trzeciej a Najemca nie zadbał o uzyskanie wszelkich niezbędnych danych od sprawcy;

– Najemca odmawia udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w sprawach związanych ze szkodą w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach sądowych;

– szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem i zapisami niniejszego regulaminu.

5. W przypadku gdyby samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób z przyczyn leżących po stronie najemcy lub osoby kierującej samochodem, najemca obowiązany jest do łącznego spełnienia poniższych obowiązków:
– zapłaty wynajmującemu kwoty wszystkich strat wynikający z tych zdarzeń, a szczególności poniesionych przez wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą samochodu lub zapłaty równowartości samochodu;

– pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości samochodu;

6. Jeżeli w trakcie najmu nastąpi konfiskata lub zatrzymanie pojazdu przez uprawnione organy z przyczyn, za które wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności najemca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu, a w razie niemożności odzyskania zapłacić równowartość pojazdu.

7. Najemca zapłaci wynajmującemu równowartości utraty wpływów z wynajmu spowodowanych niemożnością wypożyczenia samochodu z winy najemcy naliczane proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu w ramach prowadzonej działalności.

8. Zwrot kaucji następuje po zwrocie samochodu Wynajmującemu i podpisaniu przez Najemcę Protokołu Zwrotu, z zastrzeżeniem prawa Wynajmującego do przeznaczenia kaucji w całości lub części na zaspokojenie roszczeń, o których mowa w &5 pkt 5.

8. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wymontowania, podmiany lub uszkodzenia części składowych, przynależności lub wyposażenia wynajętego samochodu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu kaucji w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości Wynajmującego w zakresie w/w podejrzenia.

Każdorazowo w sytuacji, gdy Wynajmujący nie zwróci Najemcy kaucji w terminie określonym w Regulaminie, zobowiązany jest pisemnie poinformować Najemcę o przyczynach opóźnienia lub odmowie zwrotu całości lub części kaucji.

10 .W przypadku kradzieży pojazdu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży, jeżeli nie zabezpieczył w sposób odpowiedni pojazdu przed kradzieżą, a także jeżeli utracił klucze bądź dokumenty pojazdu.

 

Obowiązki najemcy

– Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju, w którym użytkuje samochód, w szczególności przepisów prawa drogowego i nie będzie zasłaniać się i ich nieznajomością.

– Najemca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z windykacją należności powstałych w zakresie użytkowania pojazdu między innymi za mandaty i wszystkie koszty z tym związane, nieuregulowane opłaty parkometrowe, odholowanie auta, itp.

– Najemca zobowiązany jest do parkowania samochodu zawsze, gdy jest to możliwe na parkingach strzeżonych lub innych dozorowanych miejscach, nie pozostawiania dokumentów samochodu w pojeździe, zamykania pojazdu, gdy kierowca go opuszcza oraz z korzystania ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest samochód.

– stosowania przez najmującego paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacją techniczna pojazdu.

– w przypadku najmu przyczepy najemca musi posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem łącznie z wynajmowaną przyczepą lub zapewnić kierowcę z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku ponosi Najemca.

  • 7 Postanowienia końcowe

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wynajęciem pojazdu podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Wszelkie zmiany Warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Oświadczenie podatkowe. Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadcza, że znane mu są Warunki oraz aktualne stawki dotyczące niniejszego najmu (taryfy i cenniki) a także zakres jego ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia, akceptuje je oraz potwierdza, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

4. Najemca zgadza się na kserowanie i przechowywanie jego danych osobowych, a w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych wynajmujący ma prawo do przekazania ich organom ścigania jak i umieszczania na czarnej liście nieuczciwych klientów.

5. Administratorem danych osobowych Najemcy (imię, nazwisko, adres, nr tel. adres email) jest Wynajmujący. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane Najemcy przetwarzane są przez okres realizacji usługi. Podstawą prawną przetwarzania po wykonaniu umowy jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji umowy na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Wynajmujący może także wykorzystywać dane osobowe Najemcy w celu realizacji innych ciążących na Wynajmującym obowiązków, np. w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa. Najemca ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wynajmujący może odmówić usunięcia danych osobowych Najemcy, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Najemca ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Najemcy nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Najemcy w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.