Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie dawixcar.pl (zwanej dalej „Witryną”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających z Witryny jest Pani Dorota Bondarczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA „DAWIX CAR” DOROTA BONDARCZUK pod adresem: ul. Władysława Jagiełły 2, 78-100 Kołobrzeg, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 253-000-64-31, REGON 320635541, tel./fax. 94 713 60 32, tel. kom. 666 396 396, email: dawixcar@wp.pl (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Podczas korzystania z Witryny kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie, faksem czy też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie w zakładce KONTAKT), użytkownik Witryny przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email.
 4. Kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksowo czy też przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na Witrynie, użytkownik Witryny przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także swoje imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć także swoje inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny. Dane użytkownika Witryny są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli zgoda użytkownika Witryny wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny.
 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Witryny w celu realizacji innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 6. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Witryny ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik Witryny ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Witryny nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi Witryny w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika Witryny, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Witryny przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Odbiorcami danych osobowych użytkowników Witryny, którym Administrator danych osobowych może przekazywać dane użytkowników są podwykonawcy Administratora danych osobowych, czyli podmioty, z których usług Administrator danych korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz użytkownika Witryny usług, np. firma zapewniająca hosting strony internetowej – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, podmioty, które przy świadczeniu na rzecz Administratora danych osobowych usług związanych ze wsparciem technicznym, programistycznym Witryny mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika Witryny. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny pod adresem dawixcar.pl oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik Witryny czyni to na własną odpowiedzialność.
 11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Witryny ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 12. Użytkownik Witryny proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku Witryny, jakie na dane na temat użytkownika Witryny posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza –  użytkownik Witryny proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych.